Преглед на публикация

Сметосъбиране във вилна зона Баритна мина

12
януари
2018

Въпрос

Приключено в срок

Присъединени: 0

От началото на 2017 год. е въведена в експлоатация Регионална система за управление на отпадъците в регион Стара Загора. Като част от тази система е изграден и функционира обект „Регионален център за управление на отпадъците – Стара Загора“, разположен в землището на с. Ракитница. Обектът включва: Клетка за депониране на неопасни отпадъци (Регионално депо); Инсталация за сепариране и закрито компостиране на биоразградими отпадъци; Общински събирателен център за рециклируеми отпадъци; Площадка за предварително третиране на едрогабаритни отпадъци и др. съпътстващи съоръжения и инсталации.
Ползвателите на имоти в райони, в които Община Стара Загора не предоставя услуга по сметосъбиране следва самостоятелно да събират и транспортират генерираните в имота битови отпадъци до най-близко разположените съдове от общинската системата за организирано сметосъбиране, откъдето ще бъдат извозени от оператора на дейностите по чистотата до съоръженията и инсталациите за третиране.

Община Стара Загора, Дирекция Стопанска политика
ИН: wc7
Статус: Приключено - Отговорено
Видимост: Публична
Пренасочено към: Община Стара Загора
Планирано за приключване: 15.02.2018
Приключено на: 12.02.2018
Здравейте, от отговора
"Района на местност "Баритна мина" не е включен като район, за който Община Стара Загора ще предоставя услуги по организирано сметосъбиране и сметоизвозване през 2017, както и през 2018 г., съгласно Заповед №10-00-2149/25.10.2017г. на кмета на Община Стара Загора.
Собствениците на застроени имоти в такива райони дължат такса за използване на депо за битови отпадъци и за поддържането на териториите за обществено ползване, а на незастроените имоти само такса за поддържане на чистотата на териториите за обществено ползване /чл. 11, ал. 3 НОАМТЦУ във връзка с чл. 63, ал. 1 ЗМДТ/." разбирам, че "Собствениците на застроени имоти в такива райони дължат такса за използване на депо за битови отпадъци". Къде се намира най-близкото такова депо?
 • 12
  февруари
  2018
  Община Стара Загора приключи публикацията със статус Приключено - Отговорено (предишен статус: Изчакване на становище).
 • 25
  януари
  2018
  Община Стара Загора назначи Дирекция Стопанска политика към тази публикация.
 • 12
  януари
  2018
  Публикацията беше пренасочена за обработка към административна група Община Стара Загора .
 • 12
  януари
  2018
  Статусът на публикацията беше променен на Активно, в изчакване за пренасочване (предишен статус: Изчакване за активиране).