Преглед на публикация

Прилагне на ЗМДТ

23
юни
2017

Въпрос

Просрочено с 21 дни

Присъединени: 0

Разпоредбата на чл.58, ал.3 от ЗМДТ не е отменена. Същата е създадена в настоящата си редакция с приемането на ЗМДТ през 1997 г., като целта е да се избегне двойно плащане на данъка за годината на прехвърляне на превозното средство, но в последствие не е съобразена с направените основни промени в закона в сила от 01.01.2006г.
Съгласно редакцията на чл.1, ал.2 от ЗМДТ в сила от 01.01.2007г Общинският съвет определя с наредба размера на данъците по чл.1, ал. 1 от ЗМДТ /5. данък върху превозните средства;/, поради което размера на данъка за един и същ автомобил рядко е еднакъв в различните общини.
Съгласно чл. 61. (Изм. - ДВ, бр. 109 от 2001 г.) от ЗМДТ данъкът се внася в приход на бюджета на общината, по постоянния адрес, съответно седалището на собственика.
Несъответствия се получават когато прехвърлителят и приобретателят имат постоянни адреси или седалища в различни общини. В този случай от една страна данъкът, платен от прехвърлителя, е постъпил в приход на общината по постоянния адрес на последния, а не на настоящия собственик, както изисква чл. 61 ЗМДТ. А от друга страна често и в размер, различен от този в общината по постоянен адрес на приобритателя.
В хипотезата, в която задължението на новия собственик за съответния период е по-голямо от платеното от прехвърлителя (данъкът в общината по постоянния адрес на приобретателя е по-висок), разликата следва да бъде платена от приобретателя.
В случаи като този, вземайки предвид нормата на чл. 58, ал. 3 ЗМДТ, който е създаден като особено правило в интерес на данъчно задълженото лице, служителите на отдел „Местни данъци и такси“ доначисляват единствено разликата между вече платения в друга община данък за превозното средство и размера, определен за Община Стара Загора.

Община Стара Загора, Дирекция Финанси,бюджет и счетоводни дейности
ИН: jb7
Статус: Приключено - Отговорено
Видимост: Публична
Пренасочено към: Община Стара Загора
Планирано за приключване: 07.07.2017
Приключено на: 28.07.2017
Отменена ли е Алинея 3 по Член 58 от ЗМДТ: "Чл. 58. (1) Освобождават се от данък превозните средства на:
...
(3) При прехвърляне на собствеността на превозното средство новият собственик не заплаща данъка, ако предишният собственик го е платил за времето до края на календарната година."?
Ако цитираната алинея (3) от чл. 58 по ЗМДТ не е отменена или променена с актуална поправка, на какво основание служителите от "Местни данъци и такси" към община Стара Загора налагат доплащане на разлика спрямо размера на данъка за МПС, определен за община Ст. Загора, при представяне на документи след прехвърляне на собственост върху МПС за вече платен данък за същото МПС от предишния му собственик към друга община за цялата текуща година?
 • 28
  юли
  2017
  Община Стара Загора приключи публикацията със статус Приключено - Отговорено (предишен статус: Изчакване на становище).
 • 27
  юни
  2017
  Община Стара Загора назначи Дирекция Финанси,бюджет и счетоводни дейности към тази публикация.
 • 23
  юни
  2017
  Публикацията беше пренасочена за обработка към административна група Община Стара Загора .
 • 23
  юни
  2017
  Статусът на публикацията беше променен на Активно, в изчакване за пренасочване (предишен статус: Изчакване за активиране).