Преглед на публикация

вдигане на стари автомобили

20
юни
2017

Въпрос

Просрочено с 11 дни

Присъединени: 0

Във връзка с Ваш сигнал, постъпил по електронната платформа на Община Стара Загора с № gb7 относно процедурата по премахване на стари автомобили, Община Стара Загора Ви уведомява за следното:
Съгласно т.8 от ДР на Наредбата за управление на отпадъците и за опазване на чистотата на територията на Община Стара Загора, „излязло от употреба МПС” е отпадък по смисъла на § 1, т. 17 от допълнителните разпоредби на ЗУО, отговарящ на едно или повече от следните условия:
а) моторно превозно средство с прекратена регистрация, за което има изрично писмено уведомление от лицензиран застраховател, съгласно чл. 18а, ал. 2, т. 1 от Наредба № I-45 от 2000 г.;
б) моторно превозно средство, на което не е заверен знакът за технически преглед съгласно чл. 32д от Наредба № I-45 от 2000 г. или съгласно чл. 38 от Наредба № Н-32 от 2011 г. за повече от две години от определената му дата за следващ преглед за проверка на техническата му изправност, в случай че то се намира върху държавна или общинска собственост;
в) изоставено регистрирано МПС.
Съгласно чл.47 и сл. от посочената Наредба, при установяване наличие на ИУМПС, членове на комисия, определена със заповед на Кмета, съставят констативен протокол за техническото състояние на ИУМПС. На установените собственици на ИУМПС се връчва предписание за преместване. От момента на връчване на предписанието за преместване започва да тече 14-дневен срок за доброволно преместване на МПС. В случай, че собственикът не може да бъде установен, или намерен по надлежния ред, включително и когато ИУМПС е без регистрационни табели и не може да бъде установен номер на рама или друг, идентифициращ собственика признак, върху ИУМПС се залепва стикер – предписание за преместване. В този случай 14-дневния срок за доброволно преместване на МПС започва да тече от момента на поставяне на стикера. В случай, че в този срок собственикът не е изпълнил предписанието за преместване, ИУМПС се премества принудително на площадка за временно съхранение или в център за разкомплектоване на ИУМПС, за което действие се изготвя протокол.
За наличието на ИУМПС върху държавна или общинска собственост, оправомощените за това служители на звено „Контрол екология и чистота“ при Община Стара Загора извършват проверки служебно или по сигнали, подадени в Община Стара Загора, или на телефон 0800 157 37. Сигнал за излязло от употреба МПС може да подаде всяко физическо или юридическо лице. В сигнала следва да се посочи адреса, на който се намира МПС, по възможност марка, цвят и регистрационен номер-ако такъв е наличен.

Община Стара Загора, Отдел Опазване на обществения ред и управление при кризи
ИН: gb7
Статус: Приключено - Отговорено
Видимост: Публична
Пренасочено към: Община Стара Загора
Планирано за приключване: 07.07.2017
Приключено на: 18.07.2017
Здравейте,
Искам да попитам какъв е реда за задължаване на собственика или за принудително премахване на стари и очевидно не в движение леки автомобили, паркирани на и без това недостатъчните парко-места между блоковите пространства в града ?
Кой може да подаде сигнал ?
До кой компетентен орган ?
Имали и какво минимално необходимо съдържание ?
 • 18
  юли
  2017
  Община Стара Загора приключи публикацията със статус Приключено - Отговорено (предишен статус: Изчакване на становище).
 • 21
  юни
  2017
  Община Стара Загора назначи Отдел Опазване на обществения ред и управление при кризи към тази публикация.
 • 21
  юни
  2017
  Публикацията беше пренасочена за обработка към административна група Община Стара Загора .
 • 21
  юни
  2017
  Статусът на публикацията беше променен на Активно, в изчакване за пренасочване (предишен статус: Изчакване за активиране).