Преглед на публикация

Паркирани автомобили на тротоара

23
август
2018

Сигнал

Просрочено с 42 дни

Присъединени: 0

Член 33, алинея 1 от „Наредба за обществения ред при използване на превозни средства и общи площи на територията на Община Стара Загора“, гласи: „Забранява се преминаването, престояването и паркирането на превозни средства върху паркове , градини, зелени площи, градински плочници, тротоари, детски площадки, пред входовете и на прилежащите тротоари на детските заведения и училищата и подходи за инвалиди“.
Съгласно чл.66, ал.3 от горепосочената наредба фиш за неправилно паркирано моторно превозно средство може да се издаде и в отсъствие на нарушителя. В този случай първият екземпляр от фиша се закрепва на предното странично стъкло от страната на водача на моторното превозно средство, като се вземат мерки той да не се повреди от атмосферните условия.
Нормата на чл.59, ал.1 от „Закон за административните нарушения и наказания“ не сочи в приложното си поле административно производство по обжалване на наложена глоба с фиш. Поради което, съгласно чл. 66, ал.2 от „Наредба за обществения ред при използване на превозни средства и общи площи на територията на Община Стара Загора“ и чл. 39, ал.3 от „Закон за административните нарушения и наказания“, на лице, което оспорва извършеното от него нарушение и/или размера на наложената му глоба, откаже да подпише фиша и/или да заплати наложената му глоба, се съставя акт за установяване на административно нарушение.
Във връзка с подадения от Вас сигнал бяха извършени многократни проверки за неправилно паркирани МПС на улица“ Васил Левски“ и нарушителите бяха санкционирани.
Благодаря Ви, за проявената гражданска позиция и подадения сигнал. Моля, при забелязване на нарушения да се обаждате на горещия телефон на Община Стара Загора ( 080015737).

Община Стара Загора, Отдел Опазване на обществения ред и управление при кризи
ИН: al7
Статус: Приключено - Решено
Видимост: Публична
Пренасочено към: Община Стара Загора
Планирано за приключване: 05.10.2018
Приключено на: 15.11.2018
Г-н началник на общинска охрана ето подавам сигнал за неправилно паркирани автомобили на тротоара по ул. Васил Левски между отсечката на бул. Руски и ул. Отец Паисий.. По чл. 31 ал. 1 в общинската наредба няма право да се паркира на тротоара, по който член ми са сьставени и на мен фишове за неправилно паркиране. Надявам се да се вземат мерки за неправилното паркираните автомобили.. Ще отнеса вьпроса и кам министесртвото ако не се вземат мерки за това. А забравих и телевизията сьщо.
 • 15
  ноември
  2018
  Община Стара Загора приключи публикацията със статус Приключено - Решено (предишен статус: Изчакване на становище).
 • 30
  август
  2018
  Община Стара Загора назначи Отдел Опазване на обществения ред и управление при кризи към тази публикация.
 • 23
  август
  2018
  Публикацията беше пренасочена за обработка към административна група Община Стара Загора .
 • 23
  август
  2018
  Статусът на публикацията беше променен на Активно, в изчакване за пренасочване (предишен статус: Изчакване за активиране).