Преглед на публикация

Детски площадки. УЖ

26
октомври
2018

Въпрос

ИН: Yt7
Статус: Изчакване на становище
Видимост: Публична
Пренасочено към: Община Стара Загора
Срок за текущ статус: -51 дни (30.11.2018)
Планирано за приключване: 30.11.2018
Здравейте!
Въпросът ми е свързан с детските площадки на територията на град Стара Загора и техните съоръжения.
Предполагам, всички отговарят на НАРЕДБА № 1 ОТ 12 ЯНУАРИ 2009 Г. за условията и реда за устройството и безопасността на плоащдките за игра, Глава Втора, Раздел 1, чл. 5, ал 1и 2?

Това, което намирам аз в Наредбата гласи:
Чл. 5. (1) На всяка открита площадка за игра се осигурява възможност най-малко 50 на сто от заниманията ДА СА ДОСТЪПНИ и за ползватели с увреждания. В закритите площадки за игра броят на достъпните занимания може да е по-малък в зависимост от техническата възможност за устройването им.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 69 от 2015 г., в сила от 09.10.2015 г.) Достъпните занимания и/или съоръжения за игра се предвиждат така, че да е осигурен достъпен маршрут за ползвателите, придвижващи се с инвалидни колички и с други помощни средства, и за техните придружители, и съответните занимания и/или съоръжения за игра при възможност да се разполагат равномерно на територията на площадката.


Това, което наблюдавам като редовен посетител на детски площадки ( от почти 10 години) е, че деца с увреждания не посещават/ не ползват наличните съоръжения.
Допускам варианта родителите на деца с увреждания да не си водят децата по площадките с други съображения, а не заради липсващи подходящи съоръжения. Но в разговори с такива родители съм убеждавана, че не е проблемът в желанието за посещение и игра, а в невъзможността да се ползват площадките от децата с увреждания.
Преди да си изградя окончателно мнение по темата бих искала да знам официалния отговор Общината.
Някак не ми се вярва, че Община Стара Загора би се ограничила само да осигури достъп ДО площадките, но не и съоръжения, подходящи за деца с увреждания.
Какъв би смисълът децата да стигнат до площадката, ако не могат да ги позлват спрямо възможностите си?
Само за да гледат как ги ползват другите деца ли?

Благодаря ви предварително за отговора.
Сигурна съм, че ще бъде изчерпателен и в срок.
Поздрави!
 • Действие
  октомври
  2018
  30
  Община Стара Загора назначи Дирекция Строителство и инвестиции към тази публикация.

  Планирано за приключване: 30.11.2018

 • 26
  октомври
  2018
  Публикацията беше пренасочена за обработка към административна група Община Стара Загора .
 • 26
  октомври
  2018
  Статусът на публикацията беше променен на Активно, в изчакване за пренасочване (предишен статус: Изчакване за активиране).