Преглед на публикация

отново за лекарствата с изтекъл срок на годност...

17
май
2017

Предложение

Просрочено с 18 дни

Присъединени: 0

Община Стара Загора предвижда в началото на 2018 година да изгради система за събиране на опасни отпадъци от домакинствата, която включва и събиране на лекарства с изтекъл срок на годност. Планираната система включва периодично провеждане на кампании за събиране на опасните битови отпадъци в мобилни събирателни пунктове, последващо транспортиране и третиране на събраните опасни отпадъци, включително осигуряване на крайното им обезвреждане.
До изграждане на цитираната система, лекарства с изтекъл срок на годност от гражданите могат да бъдат предадени безвъзмездно за временно съхранение преди обезвреждане в Центъра за рециклиране, който се намира на територията на „Регионален център за управление на отпадъците“ – Стара Загора, находящ се в землището на с. Ракитница. Операторът на центъра е информиран за това си задължение и няма основания да отказва извършването на тази услуга.

Община Стара Загора, Дирекция Стопанска политика
ИН: Ua7
Статус: Приключено - Отговорено
Видимост: Публична
Пренасочено към: Община Стара Загора
Планирано за приключване: 01.06.2017
Приключено на: 19.06.2017
При зададен от мен въпрос, къде да предам старите лекарства от домашната си аптечка ме насочихте към депо Ракитница, "където можете безвъзмездно да предавате лекарствени средства с изтекъл срок на годност", но всъщност изобщо не е така! От депото ме увериха, че нямат право да приемат лекарства и любезно ме насочиха към частна фирма, която работи, естествено, срещу заплащане. Нямам против този път да отделя сума за целта, но нормалното е да има по-ясна и общодостъпна за всички практика с подходящото информиране на населението! Разчитам на скорошен резултат по планираното от вас: "В бъдеще Община Стара Загора предвижда сключване на договор с фирма, притежаваща всички необходими разрешителни за обезвреждане на лекарствени продукти, която да изгради система за събиране на този вид отпадъци"!
 • 19
  юни
  2017
  Община Стара Загора приключи публикацията със статус Приключено - Отговорено (предишен статус: Изчакване на становище).
 • 19
  май
  2017
  Община Стара Загора назначи Дирекция Стопанска политика към тази публикация.
 • 18
  май
  2017
  Публикацията беше пренасочена за обработка към административна група Община Стара Загора .
 • 18
  май
  2017
  Статусът на публикацията беше променен на Активно, в изчакване за пренасочване (предишен статус: Изчакване за активиране).