Преглед на публикация

Действия и бездействия на Община Стара Загора, които са в ущърб на добрата идея на платформата

05
януари
2018

Сигнал

Приключено в срок

Присъединени: 0

Прилагам отговор

Изх. № ОП – 002 / 11 януари 2018 г.

ДО ............................................

Уважаема госпожо,
Във връзка с препратената от платформата "Моята Е-община" и постъпила в приемната на обществения посредник на територията на община Стара Загора Ваша молба за съдействие, заведена с наш вх. № 7 / 10. 01. 2018 г., Ви отговарям следното:

Срокът за отговор на запитвания, постъпили по електронен път действително е 7 дни (респ. 14 дни, когато се налага проверка) според разпоредбата на чл. 20, ал. 1, т. 3 от Наредбата за административното обслужване.

Това е така, при положение обаче че под Вашите собствени думи "публикация"/"публикации" в платформата "Моята Е-община" се разбира:
- не друго, а именно "административно обслужване" и "административна услуга" по смисъла на § 1, т. 1 и 2 от Допълнителните разпоредби на Закона за администрацията;
- не се попада под хипотезата на чл. 3, ал. 2 от Закона за административното обслужване на ФЛ и ЮЛ (ЗАОФЮЛ), т. е. въобще да не става въпрос за административна услуга;
- както и да не сте заявили електронна административна услуга, при което ще е необходимо да се идентифицирате чрез електронен подпис съгласно Закона за електронния документ и електронния подпис.

След като не разполагам с повече конкретика от Ваша страна по казуса, не бих могла да Ви дам по-различно от това становище. По отношение на сроковете информативно ще добавя, че по жалби и/или сигнали до обществения посредник срокът за отговор според действащия Правилник за организацията и дейността на институцията е до 30 дни.

Следва да имате предвид още, че жалбите срещу административното обслужване най-често са свързани с мълчалив отказ или с непроизнасяне в срок (бездействие на администрацията) по молби за предоставяне на административни услуги (чл. 20, ал. 1 и 2 от споменатия ЗАОФЮЛ).

Надявам се тази подробна информация да Ви улесни и да Ви е от полза. От своя страна, в качеството си на обществен посредник, се ангажирам да настоявам пред административните органи изрично да се произнасят при подобни случаи.

15 януари 2018 г.
Стара Загора

Надежда Чакърова – Николова,
Обществен посредник на територията на община Стара Загора

Обществен посредник Стара Загора, Обществен посредник
ИН: Rc7
Статус: Приключено - Решено
Видимост: Публична
Пренасочено към: Обществен посредник Стара Загора
Планирано за приключване: 31.01.2018
Приключено на: 15.01.2018
Здравейте,
Бих искала да се обърна към обществения посредник, във връзка с комуникацията с Община Стара Загора посредством платформата „Моята еОбщина“. Няколко пъти подавах сигнали за променени срокове на мои публикации в платформата, чрез които закъсненията в отговорите се „манипулират“ чрез изкуствено удължаване на сроковете за приключване на публикациите.
Проведох няколко разговора с техническия екип, който поддържа платформата и оттам ми обясниха, че опцията за „ръчно задаване на краен срок“ е била обсъдена с представителите на общината и създадена така за тяхно удобство. Наред с това удобство за общината обаче, от екипа ме увериха, че освен да се приключи с решение или отговор една публикация, има изградена чисто техническа опция към публикациите да се оставят съобщения за потребителя – „Коментар без действие“ за всяка отделна публикация. Направих си труда да се върна доста назад по публикациите със закъснения и никъде не видях подобни коментари.
Г-жо Обществен посредник, обръщам се към Вас с молбата да ми съдействате. Като редовен потребител на платформата я намирам за много удобна, но смятам за обидно отношението на служителите в община Стара Загора. Разбирам, че понякога се налага удължаването на срок за отговор/действие по конкретен сигнал, но това много лесно може да бъде обяснено поне с едно изречение към автора му (използвайки описаната по-горе опция). Усилието да напишеш кратко каква е причината за забавянето е нищожно в сравнение с ефектът, който би имало. Защото в противен случай, изглежда че някой си задава срокове както му падне, далеч по-дълги от очакваните, а и от нормативно установените (срокът на отговор за запитвания е 7 дни - чл. 20, ал.1, т. 3 от Наредбата за административното обслужване) и изобщо не се интересува от това, че отсреща някой жив човек очаква реакция.
 • 15
  януари
  2018
  Обществен посредник Стара Загора приключи публикацията със статус Приключено - Решено (предишен статус: Изчакване на становище).
 • 10
  януари
  2018
  Обществен посредник Стара Загора назначи Обществен посредник към тази публикация.
 • 08
  януари
  2018
  Публикацията беше пренасочена за обработка към административна група Обществен посредник Стара Загора .
 • 08
  януари
  2018
  Статусът на публикацията беше променен на Активно, в изчакване за пренасочване (предишен статус: Изчакване за активиране).