Преглед на публикация

Премахване на изгорял автомобил

22
януари
2018

Сигнал

Просрочено с 8 дни

Присъединени: 0

Инспектори от звено „Контрол екология и чистота“ са извършили проверка на място. При проверката е установено, че описания в сигнала автомобил е със статут на излязло от употреба МПС и същият представлява отпадък по смисъла на §1, т.17 от ДР на ЗУО (доколкото собственикът на автомобила не възнамерява да го стопанисва в качеството му на регистриран автомобил, годен за придвижване по пътищата. В тази връзка е инициирано производство по реда на чл.47 и сл. от Наредба за управление на отпадъците и за опазване на чистотата на територията на Община Стара Загора. Дадено е предписание за преместване на автомобила в личен имот или предаването му в център за разкомплектоване или площадка за временно съхранение.
Поради неизпълнение на даденото предписание в указания за това срок, автомобилът е принудително транспортиран от оператор на център за разкомплектоване „ДК Софтрейд“ ЕООД, притежаващ Разрешение № 13-ДО-508-00/16.10.2014г., издадено от РИОСВ Стара Загора.

Община Стара Загора Ви благодари за подадения сигнал и проявената позиция при разрешаване на проблемите на града.

Община Стара Загора, Отдел Опазване на обществения ред и управление при кризи
ИН: Lc7
Статус: Приключено - Решено
Видимост: Публична
Пренасочено към: Община Стара Загора
Планирано за приключване: 15.02.2018
Приключено на: 23.02.2018
Моля,премахнете изгорелия автомобил,който се намира на ул."Христина Морфова"2 пред вх.А.Няма достатъчно места за паркиране.
 • 23
  февруари
  2018
  Община Стара Загора приключи публикацията със статус Приключено - Решено (предишен статус: Изчакване на становище).
 • 25
  януари
  2018
  Община Стара Загора назначи Отдел Опазване на обществения ред и управление при кризи към тази публикация.
 • 23
  януари
  2018
  Публикацията беше пренасочена за обработка към административна група Община Стара Загора .
 • 23
  януари
  2018
  Статусът на публикацията беше променен на Активно, в изчакване за пренасочване (предишен статус: Изчакване за активиране).