Преглед на публикация

Рециклиране на отпадъци

12
август
2019

Въпрос

Просрочено с 28 дни

Присъединени: 0

Във връзка със зададения от Вас въпрос относно разделно събиране на отпадъци Ви предоставям следната информация:
Съгл. чл. 30, ал.2 от Закона за управление на отпадъците „Отпадъците от хартия и картон, стъкло, пластмаси и метали, образувани от търговски обекти, производствени, стопански и административни сгради, се събират разделно“. Това изискване е в сила от 01.01.2013 г.
За изпълнение на това задължение, всички собственици или ползватели на търговски обекти, както и отговорните лица за всички производствени, стопански и административни сгради имат възможност да сключат договор с фирми, притежаващи разрешение или регистрационен документ за дейности с отпадъци, посочени в чл. 35 от ЗУО, както и организации по оползотворяване на отпадъци от опаковки.
Сключването на договор не е задължително.
Общинската наредба за управление на отпадъците предоставя възможността разделно събраните отпадъци от посочените видове обекти да се изхвърлят използвайки съществуващите цветни контейнери от система за разделно събиране на отпадъци от опаковки, без това да води до допълнителни задължения за сключване на отделни договори от страна на обектите.
В случай, че става дума за по-големи обекти, които генерират голямо количество отпадъци, е удобно сключването на договор със специализирана фирма, притежаваща съответния разрешителен документ за дейности с отпадъци. Към настоящия момент Община Стара Загора има сключен договор с Организацията за оползотворяване на отпадъци от опаковки „Екоколект“ АД.
Трябва да бъде обърнато специално внимание на реда и условията, по които ще бъде извършвано самото разделно събиране на отпадъци на територията на отделните обекти. Препоръчваме да бъде разработена заповед и вътрешни правила, чието спазване да бъде контролирано от съответното длъжностно лице.
Лицата, при чиято дейност се образуват оползотворими отпадъци от хартия и картон, метали, пластмаси и стъкло, са длъжни да:
- Събират оползотворимите разделно от неоползотворимите и биоразградимите битови отпадъци;
- Предават и/или изхвърлят в определените за целта съдове или места;
- Спазват указанията за изхвърляне на разделно събраните специфични отпадъци, посочени на съдовете за разделно събиране, както и да привеждат отпадъците във възможно най-малък обем, да ги почистват от отпадъците от хранителни и/или други остатъци или примеси и да не смесват оползотворимите отпадъци със смесените БО;
- Не изхвърлят други отпадъци в съответния вид контейнер за разделно събиране освен обозначените;
- Не поставят отпадъците извън съдовете за разделно събиране, независимо от обема им;
- Не изваждат отпадъците от съдовете за разделно събиране;
В чл. 63 от същата наредба с цел опазване на чистотата на територията на Община Стара Загора се забранява още:
- повреждането или разместването на съдовете за смет;
- запалването на отпадъци в съдовете за събиране на отпадъци и на площадките за разполагането им;
- изоставянето, нерегламентираното изхвърляне и изгаряне или друга форма на неконтролирано обезвреждане на отпадъците;
- изхвърлянето на отпадъци от търговските обекти в кошчетата и съдовете за улична смет, с изключение на контейнерите тип „бобър”]
- изхвърлянето и разпиляването на смет извън определените за това съдове, включително и когато капацитета им е запълнен.
За неспазване на изискването на Закона за управление на отпадъците за разделно събиране на отпадъците са въведени санкции от 3000 до 10000 лв. за едноличен търговец или юридическо лице. Тази глоба се заплаща в случай, че не се събират разделно отпадъците или не са предадени на лица, които имат разрешение за дейност с отпадъци.
Информацията е налична на официалната интернет страница на Община Стара Загора на адрес: https://www.starazagora.bg/bg/upravlenie-na-otpadatsite

Община Стара Загора, Дирекция Стопанска политика
ИН: Jy7
Статус: Приключено - Отговорено
Видимост: Публична
Пренасочено към: Община Стара Загора
Планирано за приключване: 30.08.2019
Приключено на: 27.09.2019
Здравейте! Пиша от името на фирмата в която работя. Ние сме 80 броя служители.
Искаме да събираме отделно отпадъците си, но не получихме ясна информация при запитване до Община Стара Загора. Интересува ни КОНКРЕТНО ние къде можем да изхвърляме отпасъците си, които ще събораме разделно. Ние сме софруерна фирма и количествата няма да бъдат огромни, но все пак...
Благодаря предварително!
 • 27
  септември
  2019
  Община Стара Загора приключи публикацията със статус Приключено - Отговорено (предишен статус: Изчакване на становище).
 • 15
  август
  2019
  Община Стара Загора назначи Дирекция Стопанска политика към тази публикация.
 • 12
  август
  2019
  Публикацията беше пренасочена за обработка към административна група Община Стара Загора .
 • 12
  август
  2019
  Статусът на публикацията беше променен на Активно, в изчакване за пренасочване (предишен статус: Изчакване за активиране).