Преглед на публикация

Замерване на въздуха до детски площадки в близост до натоварени булеварди и кръстовища

18
юли
2017

Предложение

Просрочено с 6 дни

Присъединени: 0

Към настоящия момент качеството на атмосферния въздух в град Стара Загора се контролира от един постоянен пункт за мониторинг - АИС „Зелен клин“. Пунктът функционира като автоматична измервателна станция, разположен е в застроената част на гр. Стара Загора – парк „Зелен клин“, без преобладаващо влияние на емисии от производствени дейности, но отчитащ емисии от битовия сектор. Пунктът е класифициран като: градски фонов пункт (ГФП), с обхват от 100 m до 2 km. Извършват се денонощни измервания на показателите: ФПЧ10, серен диоксид, азотен диоксид, въглероден оксид, азотни оксиди, озон, азотен оксид, метанови и неметанови въглеводороди, както и стандартен набор от метеорологични параметри (СНМП).
Цялостният анализ на резултатите от многогодишния мониторинг на КАВ показва, че единственият проблем в качеството на атмосферния въздух на град Стара Загора е свързан с превишаване на допустимите норми по показателя фини прахови частици с размер 10 микрона (ФПЧ10). Наднорменото замърсяване на атмосферния въздуха с фини прахови частици е проблем за почти всички големи градове в България.
За съдържанието на фини прахови частици с размер 10 микрона в националното законодателство са определени два вида норми – средно денонощна и средно годишна. Пределно допустимата стойност на средно денонощна концентрация на ФПЧ10 е 50 µg/m3, която стойност е допустимо да бъде превишавана не повече от 35 денонощия в годината. Средно годишната пределно допустима стойност е 40 µg/m3.
За територията на Община Стара Загора битовото отопление е основен източник на фини прахови частици. При изгарянето на твърди горива за отопление на домакинствата се емитират 55.3% от общото количество на ФПЧ10.
Делът на пътният транспорт (изгорели газове от автомобилите и повторно суспендиране на прах на пътя) при формиране на емисиите на ФПЧ10 е 34.9%, което го определя като втория по значимост източник, докато в резултат на производствените процеси се емитират 9.7% от емисиите на ФПЧ10.
Естеството на замърсителя на атмосферния въздух ФПЧ10 е такова, че неговото измерване с единични проби на различни конкретни точки по време на определени часове от денонощието не дава резултати, които могат да бъдат представителни за нивото на замърсителя за определен район. Поради тази причина за оценка на замърсяването на дадена територия с фини прахови частици се използват измервания в един или няколко постоянни пункта за мониторинг, инвентаризация на източниците на емисии и дисперсионно моделиране на разпространението на емитираните замърсители.
Влиянието на транспорта при формиране на 24-часовите концентрации на ФПЧ10 за по-голяма част от територия на общината може да се оцени като умерено. В района на град Стара Загора, транспортът поддържа СДК в интервала между 20-30 µg/m3, което е под допустимите норми. Превишаване на средно денонощната норма за опазване на човешкото здраве не се очаква и около най-натоварените улици в ЦГЧ, където максималните 24-часови концентрации достигат 30 µg/m3.
На основание на извършените анализи и дисперсионно моделиране на разпространението на ФПЧ10 може да бъде направен извод, че няма основания да се счита че потенциалната възможност за замърсяване на въздуха с ФПЧ10 на местата, където има изградени детски площадки значително се различава от очакваното замърсяване на територията на централната градска част на гр. Стара Загора.
Всички останали показатели на качеството на атмосферния въздух на цялата територия на града през всички периоди от годината са в пълно съответствие с нормативните изисквания.
Цитирани обстоятелства са основание да се счита, че действащата към момента система за измерване и оценка на качеството на атмосферния въздух е адекватна и дава нужната информация за качеството на въздуха в град Стара Загора и не се налага да бъдат извършвани допълнителни измервания.

Община Стара Загора, Отдел Екология и земеделие
ИН: Cb7
Статус: Приключено - Отговорено
Видимост: Публична
Пренасочено към: Община Стара Загора
Планирано за приключване: 18.08.2017
Приключено на: 24.08.2017
Здравейте, във връзка с възниклани дискусии и опасения за това, че някои от новоизградените от община Стара Загора детски площадки са в прекалена близост до натоварени булеварди и/или кръстовища в града и това представлява опасност за здравето на децата, които си играят на тях бих искал да предложа да се направи замерване на въздуха до всички вече изградени детски площади в град Стара Загора, които са в близост до натоварени булеварди и кръстовища.

Не успях да получа информация дали при избирането на локация за такива обекти се правви допълнително замерване за замърсяването на въздуха в тези участъци, но ако не се прави, то предлагам тази практика да бъде въведена.

При установени прекалено високи стойности на показателите за замърсен въздух до вече изградените детски площадки предлагам да се ограничи достъпът до тях и да се поставят големи и ясно четими табели, които съобщават, че играта и присъствието на тези площадки е опасно за здравето на децата.
 • 24
  август
  2017
  Община Стара Загора приключи публикацията със статус Приключено - Отговорено (предишен статус: Изчакване на становище).
 • 24
  юли
  2017
  Община Стара Загора назначи Отдел Екология и земеделие към тази публикация.
 • 19
  юли
  2017
  Публикацията беше пренасочена за обработка към административна група Община Стара Загора .
 • 19
  юли
  2017
  Статусът на публикацията беше променен на Активно, в изчакване за пренасочване (предишен статус: Изчакване за активиране).