Често задавани въпроси

Въпроси за платформата » НАРЕДБА ЗА АДМИНИСТРАТИВНОТО ОБСЛУЖВАНЕ

 • Защо публикацията ми ще получи отговор?
  от НАРЕДБА ЗА АДМИНИСТРАТИВНОТО ОБСЛУЖВАНЕ
  (ЗАГЛ. ИЗМ. - ДВ, БР. 47 ОТ 2008 Г., В СИЛА ОТ 01.06.2008 Г.)

  "Чл. 20. (1) Административното обслужване в държавната администрация се осъществява при спазване на следните задължителни стандарти за качество на административното обслужване:
  ...
  3. срокът за отговор на запитвания, постъпили по пощата и по електронната поща, е до 7 дни, а в случаите, когато е необходима проверка на място или становище на друг административен орган - до 14 дни;
  "