Равносметка след един месец или къде се намираме сега

Здравейте, приятели!
Бих искал да благодаря на всички прекрасни и активни хора, които публикуваха, присъединяваха се и обсъждаха горещи теми за града ни в платформата "Моята еОбщина" през изминалия месец. Освен очевидната подкрепа, това ни дава и възможност да съберем и извлечем данни, необходими за постигане на крайната ни цел - нов, непознат и ефективен модел за комуникация между гражданското общество и институциите в нашия град, прозрачност и активно участие на гражданите в управлението на Стара Загора.

Ще използвам случая да разкрия детайли по целите на действащия в момента прототип и бъдещата стратегия за действия до стартиране на пилотната версия на платформата. Намирам това за необходимо, поради объркването и некоректното възприятие на философията и целите, поставени пред нашия екип. Причините за това, най-вероятно, се крият във факта, че не уеднаквихме още в началото "терминологията", визията и стратегията за развитие, които заложихме в този проект. Сега е точният момент това да бъде коригирано.


Какъв смисъл влагаме в "платформа"?

У твърде много хора остана заблуждението, че платформа е уеб сайт - този, на който се намирате в момента. Това съвсем не е вярно. Или по-скоро отчасти. В основата на идеята за платформата стои "иновативен модел за комуникация с институции и иницииране на гражданска активност и контрол". И това е по-скоро кратката версия, но дава представа за голямата картина. Реално функционираща виртуална среда е по-скоро следствие, инструмент, изражение на този модел (или философия, ако щете). Ето, точно тук се надявам да отпадне аналогията, на която сме свидетели - електронно правителство или начинания от подобен род.


Прототип?

Друг, малко известен факт е текущото състояние на платформата - фазата, в която се намира проекта.
Ще отворя малка скоба за хората, които не са запознати с пътя от възникване на една идея до оформянето ѝ в планиран във времето и стъпките за изпълнение проект. В общия случай този път би бил кратък, ако са налични т.нар. "добри практики", което можем да разбираме като информация и опит в реализацията на подобни начинания. С две думи - копие и/или надграждане на съществуващи начинания.
Съответно, наличието на иновативен момент предизвиква голям брой неизвестни, застрашаващи успеха на съответната идея. Причината за това е липсата на информация за дебнещите непредвидими опасности, по пътя към нейната реализация.
Всичко това е решимо с правилен разчет на стъпките към изпълнението на идеята. Прототипът е една от тези стъпки, в началната фаза на такъв тип проекти. Целта на прототипа е да даде нужната информация, необходима за отговор на основните въпроси, свързани с реализирането на иновативна идея, включително и най-важния такъв - изпълнима ли е в реални условия, в които би била поставена.

В следствие на гореописаното - "Моята еОбщина" изпълнява на 100% предназначението си в настоящия етап на проекта.


Къде се намираме сега?

Накратко - тест в реални условия на предварително разписан модел на идеята (спецификация). Процесът се изразява в:
  • събиране на информация от работещия такъв (да, това е вече този уеб сайт) под формата на обратна връзка (граждани и институции) и анализ на входящата информация
  • модифициране на работещия прототип в движение, в следствие на събраната информация, с цел подобряване на обратната връзка и отговор на ново-възникнали въпроси и идеи

Този процес ни дава възможност да прибавим аргументи, под формата на факти, в планирането на пилотната фаза на проекта, както и да "изчистим" идеята и да извлечем необходимия ни за успешна реализация модел и средата, в която би бил ефективен, да придобием представа за пълния списък от евентуални ползи след успешно (наблягам!) изпълнение на проекта.


Как да помогна?

Активност под каквато и да е форма в тази фаза на проекта е безценна за нас! Ето малко примери:
  • Писане на публикации - необходимо с цел систематизиране на процедурите в системата, натрупване на солидни данни за бъдещо класифициране и извличане на ценни статистики (за граждани и управление)
  • Активност в системата свързани с публикации - на този етап е възможно "Присъединяване" и споделяне в социални мрежи, в близко бъдеще ще бъдат внедрени допълнителни активности. Използването им е вид тест за това дали изпълняват целите си и доколко са ефективни, определят посоката и дават важна информация за извличане на крайния модел за реализация
  • Коментари и публикации извън системата - изключително важна е обратната връзка, всяко мнение носи безценна информация.
  • Попълване на анкети - систематизиране на общото мнение под формата на статистика, изключително важно при оформяне на общата картина и посока на проекта

За да обобщя - всяко едно от горепосочените действия Ви прави реален участник в изпълнението на значима обществена мисия - реално измеримо по-добро бъдеще за нас и децата ни, жители на любимия ни град.